Национален парк „Рила” е дом на 99 вида гнездящи птици

„Национален парк “Рила” съхранява уникални птици със световна значимост и е дом на 99 вида гнездящи птици”, информираха от дирекцията на парка във връзка с 1 април – Международният ден на птиците.
Парк „Рила” е и едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка и една от най-важните защитени територии за опазване на родните популации на глухари. Като особено значимо се оценява присъствието на скалния и малкия орел, на планинския кеклик, бухала, балканската (ушата) чучулига, керкенеза, домашната кукумявка, сивия кълвач и др.
Същевременно, както подчертават запознати, от Рила са изчезнали четири вида лешояди – белоглавият, черният, брадатият и египетският, големият креслив орел и др.
От самите нас, от хората, зивиси оцеляването на птиците.
Mеждународният ден се чества всяка година на 1 април в изпълнение на Конвенцията за защита на редките птици. Целта е да се насочи вниманието на обществеността към грижи за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*