Новини, Шарен свят

Ние питаме, НАП отговаря

Данъците и осигуровките

– Кой е задължен да подава данъчна декларация и в какъв срок?
– Всички юридически лица, независимо дали са осъществявали дейност или не през 2012 г. – трябва да декларират финансовия резултат и дължимия данък за изминалата година през Националната агенция по приходите (НАП), като подадат декларация до 1 април, тъй като 31 март е почивен ден. Търговските дружества, които не са пререгистрирани в Търговския регистър и не са заличени, също трябва да подадат годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Декларация се подава и от дружествата, които не са осъществявали дейност през 2012 г. Те подават специална декларация – образец 1010а и не са задължени да подават годишен отчет за дейността.
За първи път т. г. юридическите лица, които извършват дейност, ще трябва да посочат и авансовите вноски, които ще правят през 2013 г., на база прогнозната данъчна печалба за текущата година.
Годишните декларации на юридическите лица се подават по електронен път, на гише или чрез пощенския оператор. Лице, което подаде декларация и годишен финансов отчет до 1 април по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, ползва отстъпка 1 % от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.
Декларации подават и всички физически лица, включително ЕТ, които през м. г. са придобили доходи. Срокът за подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е до 30 април 2013 г. Подалите декларация до 30 април по електронен път, ползват отстъпка от 5 %, ако са внесли дължимите авансови вноски за 2012 г.
– ЕТ, които не са осъществявали дейност през м. г., длъжни ли са да подават декларация?
– Не. Декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като ЕТ, но през м. г. не е осъществявало дейност, не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране, и не са налице обстоятелствата, които е длъжно да декларира – недвижима собственост в чужбина, получени и/или предоставени парични заеми и др.
– Има ли възможност млади семейства с ипотечни кредити все още да се възползват от някакви данъчни облекчения?
– Да. И през т. г. един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали данъчните си основи с лихвени плащания по заема през годината, ако са изпълнени едновременно условията: договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак към 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства; поне единият от съпрузите да не е навършил 35 г. към датата на сключване на договора; ипотекираното жилище да е единствено за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита; облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата; лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2012 г.
– Гражданите, които отдават помещения под наем, имат ново задължение…
– Физическите лица, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък, през т. г. имат наистина едно ново задължение. Те трябва да декларират дължимите авансови вноски в новата декларация, която се подава от началото на т. г. – декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът от наем, като за ІV тримесечие данък не се дължи и съответно декларация не се подава.
– Има ли промени при отдаването под наем на имоти на фирми?
– Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми, също ще декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г., но те не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. В този случай декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ (образец 4001) се подава от платеца на дохода. Облекчение за фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица е, че през т. г. те няма да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица всеки месец, а само веднъж годишно. Фирмите-наематели ще внасят данъка, удържан авансово на хазаите си физически лица, веднъж на 3 месеца, а не както беше през м. г. – ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.
– Какви са санкциите, ако не се подаде декларация?
– Лицето се наказва с глоба или имуществена санкция до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е до 1000 лв. Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е 2000 лв. Лице, което не подаде декларация по ЗКПО, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 6000 лв.
– Има ли новости в сроковете за деклариране и внасяне на осигурителни и здравноосигурителни вноски?
– Осигурителните декларации образец 1 и 6 се подават до 25-о число на месеца, следващ месеца, за които се отнасят. В този срок се внасят и осигурителните вноски.
– Вече действа новата единна сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки…
– Въвеждането на единната сметка значително облекчава клиентите заради намаления брой платежни нареждания. Освен това лихвата за просрочени осигурителни плащания се намалява и изравнява с тази за неплатени в срок данъци – ОЛП плюс 10 пункта. Има възможност клиентите да следят информацията в данъчно-осигурителните си сметки. От декември м. г. бе въведена електронна услуга „Справка за задълженията”, която позволява онлайн достъп чрез персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис до информация за дължимите и платени суми.
Основната разлика спрямо досегашния ред за погасяване на публични вземания е, че постъпилите плащания след началото на 2013 г. ще се обвързват автоматично с вписаните в данъчно-осигурителната сметка на лицето задължения по реда на тяхното възникване, т. е. платците загубват възможността да посочват кое свое задължение погасяват – тяхното плащане се насочва към първото по време на възникване задължение. Съществуват и някои изключения. Определените с ревизионен акт допълнително установени задължения не участват в механизма на единната сметка преди съответният акт да влезе в сила; за самоосигураващите се е запазена възможността да подадат заявление, в което да поискат наредената сума да бъде отнесена към задълженията за здравноосигурителни вноски дори да имат дългове с по-ранен падеж. Заявлението трябва да се подаде в офиса на НАП по постоянен адрес преди плащането.
Освен това лицата, които имат погасени по давност задължения, т. е. отпреди 1 януари 2008 г., могат да подадат писмено възражение в офис на НАП. Срокът за възразяване за изтекла давност ще тече през 2013 г. След края на годината задълженията на лицата, които не са подали изрично възражение за изтекла давност, ще бъдат присъединени към механизма на единната сметка.
– Как се процедира при погасени по давност задължения?
– Според последните промени в закона задълженията отпреди 1 януари 2008 г., за които е изтекла погасителната давност, не могат да бъдат служебно отписани от НАП, а се налага подаването на писмено заявление за изтекла давност до края на 2013 г.
– Как се проследяват задълженията и плащанията?
– Може да се използва електронната услуга на НАП „Справка за задължения”. Необходимо е за това да се притежават електронен подпис или персонален идентификационен код /ПИК/. Издаването на ПИК става след подаване на заявление. ПИК се получава веднага, ако подадете заявление в офиса на НАП по постоянния си адрес на управление за юридически лица.
– Какво се попълва в платежното за плащане към бюджета през т. г.?
– Образецът на платежното нареждане не е променян заради единната сметка. Всички реквизити са като през 2012 г. От началото на т. г. обаче не се попълват полетата: период, за който се отнася плащането, основание за плащане. В полето за код за вид плащане се вписва код 11 11 11, в случаите на плащане на данъци, вноски за ДОО и здравни вноски и код 58 11 11 при плащане на вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
– Могат ли работниците да загубят осигурителни права заради дългове на работодателя си?
– Не. Дори плащанията на работодателя да бъдат насочени за погасяване на други дългове, включително за данъци, осигурителните права на работниците няма да бъдат нарушени. Това е така, защото е достатъчно работодателят да е подал информация в НАП за работника и дължимите осигурителни вноски, без да е задължително те да са внесени. В такива ситуации НАП може да насочи принудително изпълнение срещу работодателя, но без негативни последици за работника. Самоосигуряващите се обаче ползват осигурителни права (обезщетения за болнични, майчинство и др.) само ако са внесли съответните осигурителни вноски. За самоосигуряващите се е запазена възможността да подадат заявление, в което да поискат наредената сума да бъде отнесена към задълженията за здравноосигурителни вноски, дори да имат дългове с по-ранен падеж.
– Има ли особености в данъчното облагане и осигуряване на земеделските производители?
– Доходите на земеделските производители се облагат по досегашния ред, който се прилага от 2010 г. На облагане подлежат и получените субсидии. През т. г. няма да се облагат субсидиите, получени през годината, но отнасящи се за 2009 г.
– Къде могат хората да получават повече информация и помощ при попълване на преводните нареждания, пощенските записи и данъчните декларации?
– Списъка на банковите сметки и примерни образци на платежни нареждания можете да видите в сайта на НАП www.nap.bg. Там може да откриете и формуляри на всички видове декларации, указания и приложения към тях. Допълнителна информация може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на разговор от цялата страна.

Leave a Reply