Новини, Шарен свят

Нова система за маркиране ще ограничава незаконната сеч

За ограничаване на незаконната сеч в Общинското лесничейство се въвежда нова система за маркиране на дърветата. С решение на Общинския съвет са отпуснати 20 000 лв. за закупуване на модерни апарати. Чрез тях във всяко маркирано дърво се забива пореден номер, с код се сканира маркирането и така се получава информация от всяка гора кога и какво е отсечено за строителен материал. Така по всяко време може да бъде даден отчет за маркирани и извозени дървета.
„Тази система ще започне да действа от началото на 2015 г. с тенденция до края на годината да е въведена напълно. Със заповед ще се определят в началото трима, а по-късно общо шестима, лицензирани специалисти, които ще имат право да поставят марките. Всеки ще получи по определен брой марки”, сподели инж. Мартин Илиев, управител на Общинското лесничейство.
На 30 декември в лесничейството, в присъствието на кмета Владимир Георгиев, бе представена тази нова електронна система за дистанционно предаване и отчитане на превозни билети при транспортиране на дървесината. Изтъкнато бе, че системата гарантира пълно проследяване на движението на дървения материал, като се отстранява вероятността за повторно използване на превозен билет.
На практика старите контролни горски марки се заменят с пластини, които имат индивидуален номер, а с издаването на електронния превозен билет се дават всички необходими данни за дървесината – кога се товари, за къде пътува, с какъв камион, какъв асортимент и вид е, за коя фирма е предназначена. При това тази информация не може да се изтрие или видоизмени. Това ще позволи поглед върху цялата информация за движение на дървесината да има както Общинското лесничейство, така и общинското ръководство, а и Изпълнителната агенция по горите.
Нашето стопанство е едно от първите в страната, които въвеждат новата система със закупен софтуер. Предвижда се в цялата страна стопанствата да преминат към тази система на маркиране, която се смята за много по-надеждна от старата.

Leave a Reply