Новини, Шарен свят

Нови възможности за европейско финансиране по процедура „Специфични обучения”

Областният информационен център представи на среща процедурата „Специфични обучения”, която е отворена за кандидатстване за финансиране до 31 октомври.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи електронния формуляр и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
Експертът отговори и на въпроси. Уточнено бе, че обученията трябва да са извън обхвата на системата за професионално образование и обучение и извън обученията за придобиване на ключова компетентност съгласно министерско постановление № 280, че те трябва да отговарят на нуждите на работодателите и да са с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към заеманата длъжност в предприятието.
Процедурата се осъществява в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 10 млн. лв. Целта е да се повиши производителността на труда, като се създат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Минималната стойност на един проект е 50 хил. лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 50 % до 90 %.
Управителят на Центъра Анна Генчева пък представи процедурата „Открий ме”, която е отворена за кандидатстване до 30 ноември. „Открий ме” се осъществява в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 4 млн. лв. Целта е да се насърчава социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение чрез реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.
Допустими кандидати са неправителствени организации и доставчици на социални услуги, а партньори – общини, обучителни и образователни организации. Минималната стойност на един проект трябва да е 50 хил. лв., а максималната – 150 хил. лв., като цялата тази сума при одобрен проект се осигурява безвъзмездно.

Leave a Reply