Новини, Шарен свят

Новости в годишните данъчни декларации

Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, които ще се подават през 2015 г., са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация я има в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови, обаче посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение.
Друга промяна във формуляра за физическите лица са таблиците с кодове за вида на доходите. Например гражданите, получили хонорар през 2014 г., го декларират в приложение 3 на декларацията с код 307. Друго съществено изменение в документа е, че удържаните и внесени през 2014 г. осигурителни вноски се посочват общо, а не разбити по фондовете за държавно обществено осигуряване, здравно осигуряване и др. Новите образци на служебни бележки, които се прилагат към декларацията, също вече съдържат само обобщени данни за внесените осигуровки през годината.
Наемодателите вече няма да посочват детайлни данни за отдавания от тях под наем имот, като например адрес, вид и т. н.
В различните приложения на декларацията вече не се посочва дата. Дата се вписва само в основната част на декларацията.
Структурата на декларацията за облагане на доходите се запазва непроменена – основна част и приложения за всеки вид доход, като гражданите попълват само онези от тях в зависимост от конкретния си доход.
Физическите лица, които през 2014 г. са получили само доходи от трудови правоотношения в размер на 12 минимални месечни работни заплати и имат право да ползват данъчно облекчение за минималната заплата, ще попълват отделен образец на годишната данъчна декларация – образец 2001 б.
Най-съществената промяна в режима на деклариране на доходите от физически лица през 2015 г. е възможността формулярите да се подават по електронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес.
Променени са и правилата за ползване на 5 % отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. От отстъпката могат да се възползват лицата, които подадат декларацията си до 31 март 2015 г. по електронен път (включително с ПИК), при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 30 април 2015 г.
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Leave a Reply