Новини, Образование

Нов проект на ЦДГ „Пролет”: „Равни възможности и за нас”

От март започна дейност по проект „Равни възможности и за нас” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.
Водеща организация е ЦДГ „Пролет” от Самоков, а партньори са СНЦ „Национален клуб интеграция” и ОУ „Васил Левски” в Ярлово.
Общата цел е да се допринесе за по-успешната социализация и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин.
Предвидените са общо пет дейности:
– Организация и управление на проекта – мениджмънт, мониторинг и отчитане; публичност и визуализация
– Обучителни семинари и консултации за учители
– Обучения за деца и ученици – подготовка за успешно записване в първи клас; обучения по компютърни умения; провеждане на здравни и еко беседи; подготовка по изкуства
– Изследователска и проучвателна дейност за запазване на културната идентичност на етническите малцинства – опознаване на обичаи
– Заключителни мероприятия – провеждане на конкурси, състезания, кръгла маса
За обучителните семинари и консултации за учители ще бъдат застъпени теми, свързани със спецификите при работа с деца от етническите малцинства; проблеми, наложени в практиката; иновационни методи за успешна работа с тези деца.
В обученията с възпитаниците на ЦДГ „Пролет” и ОУ „Васил Левски” в Ярлово ще бъдат включени деца и ученици от етническите общности без значение с какво вероизповедание са. Ще се работи и с родители на учащите се. В заниманията ще се застъпят дейности, при които ще се разчита на темперамента на ромите и ще се моделират у учениците съответни нагласи, ще се активират творческите им заложби. Преподавателите ще работят за изграждане на цялостна ориентация на децата и учениците с различен етнически произход; за отстояване на позитивни процеси в посока на развитие на междуетническите отношения и скъсяване на дистанцията в интеркултурен диалог.
С предвидената кръгла маса на тема: „Толерантността – условие за успешна интеграция” ще се повиши информираността за ромския етнос и за толерантността като условие за интеграция на малцинствата.
Заключителните мероприятия – конкурси, състезания, изложби, драматизации, песни, танци, ще доведат до повишаване на самочувствието и равнопоставеността на учениците от ромски произход с техните връстници. Така усвоеното ще стане и достояние на общината.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ЦДГ „Пролет”, гр. Самоков, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН – „Структурни фондове и международни образователни програми”.

Румяна Ст. Цолова
координатор на проекта

Leave a Reply