Новини, Читателски, Шарен свят

Нужно е технологично време, за да се изнесе падналата дървесина

Писмо с отговор

„И тази година гората на Ридо е съсипана от ветровали и снеголоми през зимата. В момента представлява тъжна гледка – нападали дървета, други прекършени наполовина.
Въпросът е защо всяка година това се повтаря? Смениха се няколко директори на Общинското лесничейство през годините. Но нито един не предприе мерки да се проведат така необходимите отгледни сечи, за да няма повече поразии от природните стихии. Работи се на “парче” – падналите дървета се изнасят от фирми или цигани и толкоз. Няма цялостна концепция за стопанисването на гората.
Похвална е инициативата на Общината да изгради на Ридо детски площадки и спортни съоръжения. Но това не е достатъчно. Необходимо е залесяване с подходящи широколистни дървесни видове с цел да се разнообрази видовият състав на гората.
Необходимо е много бързо да се изнесат стотиците кубически метра паднала дървесина и още редица други лесовъдски мероприятия. Кой ще се заеме с тези задачи?”
Ето какво отговори по повод на това писмо на жители на Самоков директорът на Общинското лесничейство инж. Владимир Малинов:
„На въпроса “Защо всяка година това се повтаря?“ отговарям с въпрос: “През коя точно предходна година се е случвало подобно стихийно бедствие?“ Искам групата граждани да ми отговорят, но с конкретни факти, защото знам какво се е случило през последните две години – изведени са само и единствено санитарни сечи вследствие от нападение на върхов корояд.
Оттук идва и отговорът на въпроса “Кога ще се изведат така необходимите отгледни сечи?” През 2016 и 2017 г. са изведени отгледни сечи в парка, но тогава граждани изляха цялата си злоба върху мен и моите служители във вестници и социални мрежи. Е, на кого да угодя? Как да си свършим работата, след като каквото и да направим, сме виновни? Каква ще бъде тази отгледна сеч, която ще спре природните стихии?! Имам вече 20-годишен опит като лесовъд, започнал съм от най–ниските стъпала на професията, но все още не съм прочел или чул за такова лесовъдско мероприятие, което да ограничи или да спре природата – ветрове, снегове, дъждове и др.
На територията на Ридо има и гори, които са държавна собственост, в тях също има паднали и прекършени дървета. Защо тези въпроси се задават само на мен?
И това не е всичко. Природните стихии вилняха на територията на цялата община, не само в парк Ридо. Служителите на лесничейството са инвентаризирали и описали над 8000 куб. м паднала и прекършена дървесина във всички землища на общината. И това не се случва само в горските територии, стопанисвани от ОП „Общинско лесничейство“ – Самоков. Има го и в частните, и в държавните горски територии. Затова сигналите са, меко казано, обидни за служителите на лесничейството, които си вършат съвестно работата.
Относно това, че дървесината трябва да се изнесе бързо от гората мога да кажа следното: Необходимо е технологично време, за да се подготвят процедурите за отдаване. Като се започне от инвентаризиране на падналата дървесина, след това се премине през проверка от Регионална дирекция по горите – контролен орган /която вече е извършена и има издадено предписание за извеждане на принудителни сечи/, решение на Общински съвет – Самоков за провеждане на процедурите /което вече е влязло в сила/, маркиране на дървесината, изготвяне на сортиментни ведомости и карнет- описи – без тези документи не могат да бъдат издадени позволителни за сеч.
В момента се подготвят процедурите за отдаване на дървесината – всичко това се изисква от Закона за горите и подзаконовите му уредби, които не мога да заобикалям.
Каква концепция за стопанисване на гората трябва да представя? Всеки уважаващ себе си лесовъд знае, че всички мероприятия, които се провеждат в горските територии, се извършват съгласно одобрен горскостопански план. В ОП „Общинско лесничейство“ – Самоков има одобрен такъв план, според който работим в момента.
Относно залесяването с подходящи широколистни дървесни видове – съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 1 от Закона за горите: „Сечищата и пожарищата, които не могат да се бъдат възстановени по естествен път до три години след изсичането им или изгарянето им при пожар, се залесяват от собственика им до две години след изтичането на тригодишния период“ . В м. Герена в източната част на Ридо през 2013 г. имаше голям опустошителен пожар, за който всички знаят. В момента там има такова естествено възобновяване от зимен дъб, бял бор и бреза, че абсолютно не е необходимо да бъдат извършвани други мероприятия – дори подпомагане на естественото възобновяване.
В момента Община Самоков кандидатства по мярка 8.4 за залесяване всички освободени площи през 2016 и 2017 г. Площите ще бъдат инвентаризирани, за да се установи има ли естествено възобновяване. След извършване на инвентаризацията ще бъдат изготвени технологични планове за залесяване, които следва да бъдат одобрени от комисии от Регионална дирекция по горите, Община Самоков и редица други институции. Ако бъдем одобрени и площите са подходящи за залесяване, те ше бъдат почистени и залесени с подходящи дървесни видове дори преди да е изтекъл тригодишният период.
Призовавам гражданите, преди да поставят оценки за работата на мен, моите служители и цялата лесовъдска колегия да прочетат нормативната уредба, по която работим всички – без значение дали собственикът е община, държавата или частно лице. Ако нещо не е ясно, да дойдат хората и да попитат – всички знаят къде се намира Общинското лесничейство.”

Leave a Reply