Новини, Шарен свят

Областният информационен център организира среща за „Насърчаване на предприемачеството“

Екипът на Областния информационен център организира среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се осъществява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Процедурата предизвиква особен интерес у хора, възнамеряващи да започнат собствен бизнес.
Общият бюджет на самата процедура е 67 227 768 лв. Целта е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия /2014-2020 г./ и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, като дейността на фирмите-кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори.
Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 5 септември 2018 г., а за кандидати от втората група – 7 ноември 2018 г., отбеляза управителят на центъра Анна Генчева. Тя разясни условията за допустимост на кандидатите – те трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31 декември 2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими, над 50 % от предприятието да се притежава от един човек. Безвъзмездното финансиране е до 80 %, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 лв. и максимум – 200 000 лв.
По процедурата ще се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр. Всички разходи трябва да са необходими за осъществяване на пазара на предприемаческата идея – стока или услуга.
На срещата стана ясно, че единствено за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи ще се изисква оферта от производител или първи доставчик на етап кандидатстване; че наличието на банкова гаранция не е условие за допустимост на кандидатите, а ще се изисква единствено, ако бенефициентът заяви авансово плащане по процедурата, което може да бъде в размер до 40 % от общия размер на безвъзмездната финансова помощ – в този случай банковата гаранция трябва да покрива пълния размер на исканата авансова сума.
Експертите от Областния информационен център са на разположение на всички, които се интересуват от процедурата. Центърът се намира на бул. „Витоша“ 99 в София и работи всеки делничен ден от 9 до 17:30 ч.

Leave a Reply