Новини, Образование

Обсъдиха толерантността на кръгла маса

Кръгла маса на тема „Толерантността – условие за успешна интеграция” се състоя на 7 март в Самоков като част от заключителните изяви по проекта „Равни възможности и за нас” на ЦДГ „Пролет”.
Пред присъстващите учители от ЦДГ „Пролет” и учители и ученици от ОУ „Христо Максимов” бе направена презентация. По две от изнесените лекции – „Толерантността – същност и прояви” и „Толерантността – условие за успешна интеграция”, изложение направи координаторката на проекта Румяна Цолова.
Представени бяха определения за толерантността на испански, френски, английски, китайски, арабски, руски. Стана ясно, че за толерантността не може да се даде еднозначна дефиниция. Посочени бяха национални и международни документи по темата. Особено внимание се обърна на задачите и принципите на образованието и ролята на учителя в мултикултурното общество.
Другите две лекции – „Етносите в България” и „Знание за ромския етнос”, бяха изнесени от Искра Радева, гл. учител в ЦДГ „Пролет”.
Проектът е осъществяван по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в партньорство със сдружение „Национален клуб интеграция” и ОУ „Христо Максимов”.
Стойността на проекта е 147 157.54 лв., а продължителността му е 10 месеца. Началото е поставено през август 2013 г. Финансирането е от Европейския социален фонд на ЕС и държавния бюджет и схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.05-0164 – Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.

Евгения Попова

Leave a Reply