Новини, Туризъм

Обсъждат се две нови защитени зони в Рила

Проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от Екологичната мрежа „Натура 2000“ в Рила бяха публикувани на 29 януари на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
Зоните обхващат ниски части на планината. Едната зона – за опазване на дивите птици, е „Рила буфер”. Другата зона – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е „Ниска Рила”.
Защитените зони обхващат територии на 4 области – Софийска, Кюстендилска, Благоевградска и Пазарджишка, включително на 14 общини, сред които е и Самоковската.
В „Рила буфер” попадат части от землищата на Говедарци, Маджаре, Мала църква, Бели Искър, Радуил и Самоков. В „Ниска Рила” са включени части от землищата на Клисура, Белчин, Рельово, Доспей, Бели Искър, Мала църква, Маджаре, Говедарци и Радуил.
За начинанието са уведомени кметовете и кметските наместници.
Проектозаповедите и съпътстващата ги документация се намират в Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, а копия от тях са поставени и на информационното табло в сградата на Общината.
В едномесечен срок заинтересованите кметове и собственици на имоти могат да представят на еко министъра писмени становища, възражения и предложения във връзка с  посочените режими в проектите на заповедите.
От екологичното сдружение „Балканка“ нарекоха новината за двете нови зони „скръбна вест”, а проектозаповедта специално за „Ниска Рила” – „трагикомична” и „брутално нарушение”. Изтъква се, че строителството на водноелектрически централи се разрешава навсякъде.

Leave a Reply