Новини, Шарен свят

Обществено обсъждане

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство /2014-2020 г./ е публикувал за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.057 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“, мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“.
Предвиденият бюджет по процедурата е 250 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 212 500 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 37 500 лв. национално съфинансиране.
Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 24.05.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.
Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4561

Областен информационен център – София

Leave a Reply