Новини, Шарен свят

Общината иска нов водопровод за Самоков от Пукната скала

С писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков кметът Владимир Георгиев е поискал да се отпуснат средства за изработване на подробен устройствен план и работен проект на ново трасе на самоковския водопровод от Пукната скала на стойност 50 хил. лв. Към документа е приложено и писмо на „ВиК” – София област за необходимостта от ново трасе.
Водопроводът от Пукната скала, който снабдява част от града ни с питейна вода, е стар и износен. Дължината му е близо 5 км. Части от него представляват безнапорен стоманобетонен водопровод, като са използвани етернитови тръби. Строителството е станало в средата на миналия век, някои участъци са силно амортизирани и трудно достъпни за ремонт и поддръжка. При повишаване на нивото се получават течове и това води до сериозна загуба на питейна вода.
Сега „ВиК” – Самоков снабдява около 40 % от Самоков с вода от Пукната скала. Останалалат част от града ни се снабдява с най-ценната течност чрез съоръженията на „Софийска вода”, за ползването на които обаче се плаща такса и това е икономически неизгодно.
В писмото до министър Нанков се посочва още, че е избрано ново трасе, което е лесно достъпно за строително-монтажни работи, което от друга страна води и до икономии. Бъдещият водопровод ще преминава главно през общински терени и гори, като ще се пресичат малко препятствия – реки, оврази, дерета. Изграждането на нов безнапорен водопровод ще доведе и до намаляването на загубите на питейна вода.
Очаква се отговорът на министерството.

Leave a Reply