Новини, Шарен свят

Общината кандидатства с три проекта по програма „Красива България”

С три проекта кандидатства Община Самоков за финансиране по програма „Красива България”. Крайният срок за представяне на проектите бе 19 януари.
Проектът за извършване на текущ ремонт на сградата на НУ „Станислав Доспевски“ е на стойност 269 хил. лв. От тази сума Общината трябва да осигури 142 хил. лв.
Проектът за ремонт на сградата на Дома за стари хора е на стойност 140 хил. лв., от които 74 хил. лв. ще бъде участието на Общината.
Третият проект възлиза на 55 хил. лв. и се отнася за изграждане на детска площадка и озеленяване на терен край бул. „България“, до новия квартал „Боричо”. И в този случай /както и в другите два/ Общината ще участва с 53 % от необходимите средства.
Очаква се сега разглеждането на проектите от комисия към Министерството на труда и социалната политика. По програмата могат да кандидатстват общини и областни управители, държавни институции, контролни органи, църковни институции, както и читалища, които са собственици на обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.
Известно е, че Община Самоков сключи договори за предоставяне на сградите с всички читалища, които се помещават в общинска собственост. Проектите трябва да предвиждат извършването на строително-ремонтни работи на сгради и прилежащите им площи, които са свързани с администрацията, културата и изкуствата, транспорта, социалния туризъм, почивното дело, вероизповеданията, включително площите за обществено ползване – площади, паркове и градини, мемориални обекти в тях, обекти със статут на недвижима културна ценност, училища и детски градини. Обектът, за който се кандидатства, трябва да е на стойност от 30 хил. до 300 хил. лв., като най-малко половината от разходите трябва да поеме организацията-кандидат.

Leave a Reply