Новини, Шарен свят

Община Самоков обява за провеждане на търг

На 07.02.2012 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имот с № 032028 с площ 29,601 дка нива, находящ се в м. Плана-Оземление, с. Райово, АОС № 2244/20.09.2002 г.
Начална месечна наемна цена на обекта – 180,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 180,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.
Стъпка на наддаване – 18 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 06.02.2012 г., гише № 7. Краен срок за подаване на тръжните документи – 16,30 часа на 06.02.2012 г., гише № 2 или гише № 3 – деловодство.
За повече информация: стая № 401, ІІІ етаж, Община Самоков.

Leave a Reply