Новини, Политика, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-438/07.05.2012 г.

На основание чл. 124, ал. З и чл. 16 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за регулация п застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-34/12.04.2012 год. от Емил Георгиев Петров, упълномощен представител на “Мототехника I” АД, одобрено задание по чл.124, ал.7 от ЗУТ и съгласуване от РИОСВ – София с писмо изх. № 26-00-2908/09.04.2012 г.
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план — план за регулация и застрояване за поземлен имот № 65231.901.1 и за част от поземлени имоти № 65231.901.314, № 65231.901.154 и № 65231.901.151 от кадастралната карта на гр. Самоков.
С ПУП – план за застрояване да се създаде зона за обществено обслужване – Оо, със следните устройствени показатели: плътност на застрояване — 50 %, коефициент на интензивност — до 2,0, озеленяване — мин. 40 %, максимална височина на сградите — до 12 м.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply