Новини, Политика

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-750/03.08.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 150 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за допускане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно протокол на ЕС № 14/28.06.2012 г., т. 3 и постъпило заявление вх. № 26 00-413/15.06.2012 г. от Валери Василев Милованов, управител на “КОХОФЕРМ” ООД
разрешавам:
Изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот № 000583 в стопански двор на с. Горни Окол, Община Самоков.
Комплексният проект за инвестиционна инициатива да съдържа следните самостоятелни съставни части:
1. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗУТ при обособяване на “Смесена устройствена зона с предимно производствени и обществено-обслужващи функции – Спо” при следните показатели: плътност на застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност – до 2.5, минимална озеленена площ – 20 %, височина на застрояване – до 10.0 м.
2. Инвестиционен проект за “Рибовъдно стопанство”.
Възложителят да съгласува плана за застрояване и инвестиционния проект с експлоатационните дружества, РИОСВ, РЗИ и Басейнова дирекция по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобрение.
С проекта да се докаже достъп до имота.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл.5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Leave a Reply