Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-183/23.02.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и съгласно Решение № 1536 по протокол № 36/21.10.2010 г. на Общински съвет – гр. Самоков, решение на ЕС по протокол № 4/31.01.2012 г., т. 15 и становище на гл. архитект по скица-предложение за допускане за изработване на подробен устройствен план – изменение плана за регулация и застрояване при подадено заявление вх. № ТС-Г-6/25.01.2012 г. от Георги Василев Стойков
Разрешавам:
Изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XІ – За производствени нужди /ПИ № 65231.901.205/ и УПИ XVІІ – За озеленяване /ПИ № 65231.901.204/ в кв. 234 по плана на гр. Самоков – обединяване на УПИ XІ и УПИ XVІІ и образуване на нов УПИ XІ, отреден за производствени и складови нужди.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Leave a Reply