Новини, Обяви, Шарен свят

Община Самоков обявява

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем

На 17.05.2013 г. от 9.30 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – поземлени имоти с номера № 340025 с площ 9,164 дка, нива, АОС № 9405/05.03.2010 г., находящ се в м. “Каси дол”; № 330086 с площ 16,358 дка, нива, АОС № 10767/31.08.2011 г., находящ се в м. “Рабаджин дол”; № 330084 с площ 17,685 дка, нива, АОС № 9407/05.03.2010 г. в м “Рабаджин дол” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 440,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 440,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 44,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 25.04.2013 г. до 12.00 часа на 16.05.2013 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Получаване на документи – в стая № 401 в Община Самоков. Подаване на документи – от 25.04.2013 г. до 16.30 часа на 16.05.2013 г.
За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

xxx

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем

На 17.05.2013 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – имоти с номера № 290085 с площ 12,823 дка, нива, АОС № 11498/24.01.2013 г., находящ се в м. “Бела вода”; № 290030 с площ 1,576 дка, нива, АОС № 11499/24.01.2013 г., находящ се в м. “Бела вода”; № 290031 с площ 1,607 дка, нива, АОС № 11500/24.01.2013 г. в м “Бела вода” с обща площ 16,006 дка в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 160,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 160,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 16,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 25.04.2013 г. до 12.00 часа на 16.05.2013 г. гише № 12 или № 13 на партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Получаване на документи – в стая № 401 в Община Самоков. Подаване на документи – от 25.04.2013 г. до 16.30 часа на 16.05.2013 г.
За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

xxx

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем

На 17.05.2013 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – поземлен имот № 221008 с площ 4,000 дка, нива, АОС № 10623/09.05.2011 г., находящ се в м. “Кумански дол” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 40,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 40,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 4,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 25.04.2013 г. до 12.00 часа на 16.05.2013 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Получаване на документи – в стая № 401 в Община Самоков. Подаване на документи – от 25.04.2013 г. до 16.30 часа на 16.05.2013 г.
За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Leave a Reply