Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-195/24.02.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване с промяна на предназначението на земята съгласно постъпило заявление вх. № ТС-Г-2/11.01.2012 г. от Божидар Борисов Божинов, управител на “Бюро патенти и търговски марки Божинов и Божинов” ООД, протокол на ЕС при Община Самоков № 4/31.01.2012 г., т. 4, одобрено задание по чл. 124, ал. 7 от ЗУТ и писмо изх. № ОВОС-981/04.07.2011 г. от Министерство на околната среда и водите
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 03441.1.1165 в местността “Дълбоки дол” в землището на с. Бели Искър, Община Самоков, за обособяване на “Курортна зона – Ок” с показатели: плътност на застрояване – до 15 %, коефициент на интензивност – до 0,6, минимална озеленена площ – 50 %, височина на сградите – до 2 етажа /7,00 м/.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Leave a Reply