Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-205/28.02.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ, чл. 28, ал. 5 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-10/22.02.2012 год. от Веселин Дойчинов Ангелов, пълномощник на “РАФАЕЛ-2008” ООД и Решение по ОВОС № СО-02-02/2012 г. от РИОСВ-София
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 65231.917.629 в местност Боричо, община Самоков, по скица № 2616/22.07.2010 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
С ПУП – план за застрояване да се създаде рекреационна устройствена зона, предназначена за изграждане на ваканционно селище – Ос, със следните устройствени показатели: плътност на застрояване – мах. 25 %, коефициент на интензивност – до 0,6, озеленяване – мин. 50 %, максимална височина на сградите – до 10 м.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply