Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-214/01.03.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 и чл. 16 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за регулация съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-139/13.12.2011 г. от Бисер Младенов Христов и Нина Милчева Кирилова и решение на ЕС при община Самоков с протокол № 1/05.01.2012 г., т. 6
разрешавам:
Изменение на кадастралния план на с. Белчин, като се допълни с поземлен имот № 024006, възстановен по КВС на с. Белчин съгласно скица № К01418/07.11.2011 г. на Общинска служба по земеделие – Самоков.
Изработване на подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот № 024006 в с. Белчин, община Самоков.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply