Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Заповед № ЛС-01-250/15.03.2012, Самоков

На основание чл. 124 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44 ал.1 т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59 ал.1 и чл. 60 от ЗУТ за допускане изработване на подробен устройствен план – план за застрояване при представено Решение № СО-49-ОС/2011 г. от РИОСВ – София и постъпило заявление вх.№ ТС-Г-16/05.03.2012 г. от Димитър Петров Лобутов, управител на „Рила строй-7” ЕООД и одобрено задание по чл. 124 ал.7 от ЗУТ
разрешавам изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 040138 в м. „Под селото” в землището на с. Продановци, Община Самоков по скица № К01800/08.12.2011 г. от общинска служба по земеделие – Самоков за обособяване на поземлен имот за „Производствени нужди” при следните показатели: плътност за застрояване – до 50%, коефициент на интензивност – до 1.0, минимална озеленена площ – 40%, височина на застрояване – до 10.00 м за изграждане на хале за преработка на дървесина за производство на палети.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с експлоатационните дружества по реда на чл. 121 ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5 ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков

Leave a Reply