Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-226/09.03.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ, чл. 28, ал. 2 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-13/29.02.2012 год. от Людмила Величкова Ставрева, упълномощен представител на фондация “Възраждане на Белчин”, одобрено задание по чл. 124, ал. 7 от ЗУТ и съгласуване от РИОСВ-София с писмо изх. № 26-00-1354/27.02.2012 г.
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот № 041287 в местност “Стоянчовец”, землище с. Белчин, община Самоков, по скица № Ф01391/12.01.2012 г. от Общинска служба по земеделие – Самоков.
С подробен устройствен план – план за застрояване да се създаде рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и допълващи го дейности – Ок, със следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 15 %, коефициент на интензивност – 0,3, озеленяване – мин. 50 %, максимална височина на сградите – до 10 м.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с контролните органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Радослав Стойчев
за кмет на община Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*