Новини, Шарен свят

Община Самоков обявява

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-268/21.03.2012 г., гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 70, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 126, ал. 6 от ЗУТ и във връзка с Решение по ОВОС № СО-03-02/2012 г. от РИОСВ-София съгласно постъпило заявление № ТС-Г-19/08.03.2012 г. от Веселин Дойчинов Ангелов, пълномощник на “ГАЛ ГАЛ СУПЕР ВЮ” ООД
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод, водопровод, канализация и газопровод за техническо обезпечаване на ПИ № 65231.917.453, ПИ № 65231.917.454 и ПИ № 65231.917.629 по кадастралната карта на гр. Самоков, община Самоков.
Подробният устройствен план – парцеларен план да се съгласува със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.121, ал. 2 от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply