Новини, Шарен свят

Община Самоков съобщава

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-1204/16.12.2011 г.
гр. Самоков

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, чл. 135 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията съгласно Решение № 1992 по протокол № 45/28.07.2011 г. на Общински съвет – Самоков, становище на гл. архитект и скица-предложение за допускане за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация при подадено заявление вх. № ТС-Г-136/09.12.2011 г. от инж. Евелина Перфанова – директор ТСУЕП при община Самоков
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Белчин – изменение на уличната регулация на УПИ І-магазин и градина в кв. 48А и напречния профил на улица с о. т. 142-144 и улица с о. т. 142-151-145 съгласно скица-предложение.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply