Новини, Политика, Шарен свят

Община Самоков съобщава

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-379/19.04.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5 ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 124, ал. З във връзка с чл. 110, ал. 1, т. З от ЗУТ и чл. З, ал. 9 и чл. 38 от ППЗОЗЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за изменение на регулацията и план за застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г- 26/15.03.2012 год. от Людмила Величкова Ставрева, упълномощен представител на „БЕЛЧИН ПАРК” ЕООД
РАЗРЕШАВАМ:
Изработване на подробен устройствен план — изменение плана за регулация на кв. 38, кв. 38а и кв. 47 по плана на с. Белчин. Премахване на улица с о. т. 113 – 114, прокарване на пешеходна алея и изменение регулацията на УПИ V и УПИ VI в кв. 38. Създаване на нови УПИ 1-829, 830, 831, 467, 468, 469, 470, 471, 472 в кв. 38а и УПИ IV-616, 617, 618, 851 в кв. 47, които да се отредят за хотелски комплекс и ваканционно селище.
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти с отреждане за Хотелски комплекс и ваканционно селище при обособена рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и допълващи го дейности и съгласно чл. 28 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони при следните показатели: плътност на застрояване – до 30 %, коефициент на интензивност — до 1,5, озеленяване — мин. 50 %, максимална височина на сградите — до 10 м.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply