Новини, Политика, Шарен свят

Община Самоков съобщава

Община Самоков
Заповед
№ ЛС-01-38/19.04.2012 г.
гр. Самоков
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал. 1, чл. 135 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ съгласно Решение № 56 по протокол № 3/22.12.2011 г. на Общински съвет – Самоков, становище на гл. архитект и скица-предложение за допускане за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване при подадено заявление вх. № ТС-Г-5/25.01.2012 г. от Валентин Георгиев Славков
РАЗРЕШАВАМ:
Изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Самоков – изменение на уличната регулация на УПИ Х /ПИ № 65231.901.260/ към улица с о. т. 755-755а-755б-756 в кв. 236 по плана на гр. Самоков по на скицата-предложение и корекция в лилаво при спазване на действащите разпоредби.
Изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване с отреждане на УПИ Х за търговски и складови дейности при обособена предимно производствена зона – ,,Пп” със следните показатели: плътност на застрояване – до 80 %, коефициент на интензивност – до 2,5, озеленяване – мин. 20 %, максимална височина на сградите до 10 м.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply