Новини, Политика

Община Самоков съобщава

Община Самоков, област Софийска, на основание чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, определя на 06.06.2012 г. от 10.30 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV за външно електрозахранване на ПИ № 23039.7.446, м. Цареви кладенци, землище с. Доспей, община Самоков.

Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply