Новини, Политика

Община Самоков съобщава

Заповед
№ ЛС-01-701/23.07.2012 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от закона за устройството на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗУТ във връзка с чл. 29 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застояване съгласно одобрено задание по чл. 124, ал. 7 от ЗУТ, писмо изх. № 94-00-5315/08.06.2012 г. от РИОСВ – София и постъпило заявление с вх. № ТС-Г-61/13.07.2012 г. от Милен Асенов Асенов
Разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 112 в местността „Мало равнище” в землището на с. Горни Окол, община Самоков, по скица № ТС-С-35/27.01.2012 г.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Владимир Георгиев
кмет на община Самоков

Leave a Reply