Новини, Шарен свят

Община Самоков

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-1050/19.10.2011 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ, чл. 45 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-106/16.09.2011 год. от Николай Георгиев Торлаков и одобрено задание по чл. 124, ал. 7 от ЗУТ
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 23491.8.303 в местност Червената земя, землище на с. Драгушиново, община Самоков, по скица № 2470/09.08.2011 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
С ПУП – план за застрояване да се създаде предимно производствена устройствена зона, означено като – Пп, със следните устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони: плътност на застрояване – мах. 80 %, коефициент на интензивност – до 2, озеленяване – мин. 20 %, максимална височина на сградите – до 10 м.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с експлоатационните дружества, РИОСВ – София и Регионалната здравна инспекция по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
инж. Евелина Перфанова
за кмет на Община Самоков

Leave a Reply