Новини, Шарен свят

Община Самоков

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-1047/18.10.2011 г.
гр. Самоков

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 135 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на гл. архитект на общината за допускане за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване и постъпило заявление вх. № ТС-Г-111/29.09.2011 г. от Върбинка Борисова Хаджидимитрова и Тодор Георгиев Найденов
Разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Гуцал в кв. 26 – обединяване на УПИ ІX-426 и УПИ X-426 в един нов урегулиран поземлен имот.
Изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване при обособяване на смесена устройствена зона за новообразувания урегулиран поземлен имот с предназначение за жилищно строителство и фотоволтаична инсталация при спазване изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план с експлоатационните дружества, РИОСВ и РЗИ по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобрение.
Настоящата заповед спира прилагането на подробния устройствен план в посочения обхват, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
инж. Евелина Перфанова
за кмет на Община Самоков

Leave a Reply