Новини, Шарен свят

Община Самоков

Евелина Перфанова

Община Самоков
Заповед № ЛС-01-1019/11.10.2011 г.
гр. Самоков

На основание чл. 124, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 от ЗУТ, чл. 45 от Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ за допускане за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване съгласно постъпило заявление с вх. № ТС-Г-112/05.10.2011 год. от Иван Димитров Топчийски, одобрено задание по чл. 124, ал. 7 от ЗУТ и съгласуване от РИОСВ-София с Решение № СО-72-ПР/2011 г.
разрешавам:
Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 23039.7.446 в местност Цареви кладенци, землище с. Доспей, община Самоков, по скица № 555/19.08.2011 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
С ПУП – план за застрояване да се създаде жилищна устройствена зона – Жм, със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – мах. 40 %, Коефициент на интензивност – до 0,8, Озеленяване – мин. 60 %, Максимална височина на сградите – до 10 м.
Възложителят да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ преди внасянето му за приемане и одобряване.
Заповедта да се впише служебно в регистъра на общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
инж. Евелина Перфанова
за кмет на община Самоков

2 Comments

  1. Dan

    Привет!Интересувам се на какво основание трябва да платя по висок данък сгради за тази година?Живея в имота си от 1985г,но до сега не ми се беше случвало да имам увеличение на данъка с над 70%..Има ли нова разпоредба по въпроса?Нещо аз ли съм пропуснал или данъчната администрация?При интерес и отговор на въпроса ми ще представя необходимите документи/съобщения/!

  2. samokovec

    Ходи в общината и провери да няма някаква грешка !

Leave a Reply