Новини, Политика

Общинският проектобюджет за 2012 година

Бюджетът на Община Самоков за 2012 г. възлиза по прихода на 21 306 485 лв. В това число:
Приходи за делегирани от държавата дейности – 10 946 360 лв.
В това число:
– Обща субсидия за делегирани дейности – 9 852 027 лв.;
– Неданъчни приходи – 8 377 лв.
– Преходен остатък от 2011 г. – 1 085 956 лв
Приходи за местни дейности – 10 360 125 лв.
В това число:
– Данъчни приходи – 2 440 000 лв.
– Неданъчни приходи – 5 973 437 лв.
– Обща изравнителна субсидия – 995 300 лв.
. Целева субсидия за капитaлови разходи за местни дейности – 361 800 лв.
В това число:
– основен ремонт и придобиване на ДМА /дълготрайни материални активи/ – 179 000 лв.;
– за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 182 800 лв.;
– За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 98 700 лв.
– Преходен остатък от 2011 г. от местни дейности – 999 301 лв.; 25 717 лв. от ОП „Трансгранично сътрудничество” и 3 000 000 лв. – срочни депозити.
ХХХ
По разходите – 21 306 485 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи. В това число:
За делегираните държавни дейности – 10 946 360 лв. От тях:
– От държавни трансфери – 9 852 027 лв.;
– От местни приходи – 8377 лв.
За местни дейности – 10 360 125 лв.
– Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 225 000 лв. В това число: за местни дейности – 225 000 лв.
Поименния списък на капиталови разходи за 2012 г. в размер на 3 331 676 лв. по обекти и източници на финансиране.
Разчетът за целеви разходи и субсидии за:
– Членски внос – 10 739 лв.
– Програмата за култура – 144 000 лв.
– Помощи за погребение – 15 000 лв.
– Стипендии за подпомагане обучението на надарени учащи – 9000 лв.
– Субсидии за читалища – 255 104 лв., в т.ч. 960 лв. от преходния остатък от делегираните от държавата дейности.
– Субсидии за организации с нестопанска цел – 4500 лв.
– Субсидии за спортни клубове – 160 000 лв.
– План-сметка за постъпленията от туристически данък по ЗМДТ /Закона за местните данъци и такси/ и разходи по Закона за туризма – 2012 г.
Лимити за разходи:
– Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
– Представителни разходи в размер на 30 000 лв., в т.ч.
– за общинска администрация – 12 000 лв.
– за кметове на населени места – 12 000 лв.
– за Общински съвет – 6000 лв.

Leave a Reply