Новини, Политика, Статии, коментари

Общинският съвет приключва успешен мандат

Лиляна Янкова

Общо 46 редовни сесии проведе през мандата 2007-2011 г. Общински съвет – Самоков. Мандатът премина под знака на ясно спазване на принципите на законност, публичност и отговорност. Дейността на Общинския съвет се осъществяваше чрез работата на 7 постоянни комисии.
. Постоянната комисия по законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост под председателството на Владимир Георгиев е провела 64 заседания, като е подготвила и предложила за приемане на сесии 437 проекти за решения.
. Постоянната комисия по бюджет и финанси под председателството на Йордан Стоянов е провела 43 заседания, като е подготвила и предложила на сесии 319 решения.
. Постоянната комисия по устройство на територията с председател Емил Кривошиев е провела 59 заседания и е подготвила 506 предложения за решения.
. Постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта под председателството на Ирена Коцева е провела 42 заседания и е предложила на сесии 168 решения.
. Постоянната комисия по стопански дейности под председателството на Георги Големинов е провела 38 заседания и е предложила 198 решения.
. Постоянната комисия по социални дейности под председателството на Борислав Борисов е провела 21 заседания и е предложила 497 решения.
. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси под председателството на Георги Димитров е провела две заседания. Комисията се сезира при постъпването на жалби и сигнали, но за периода подобни сигнали и жалби не са постъпили .
През мандата си Общинският съвет е приел 2078 решения.
Самият мандат бе белязан с икономическа криза, при която Общинският съвет и Общината преосмислиха приоритетите си и търсеха източници за увеличаване на собствените приходи. Рационално се използваха промените в законодателство за разширяване на данъчните правомощия на общините.
Общината не изживя сътресения при финансиране на широката гама от дейности. За това допринесоха и преобладаващата част от решенията на комисиите по законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост, по бюджет и финанси и по стопански дейности.
Постоянната комисия по устройство на територията е разгледала и предложила за решения над 380 подробни устройствени планове, по-значими от които са плановете за Боровец, кв. ”Възраждане”, кв. ”Самоково” – зона “В” и др.
Зад сухите статистически цифри е дейността на Общинския съвет за един мандат, която ще запомним с енергията, която вложиха съветът и цялата общинска администрация за усвояването на капиталови разходи в размер на 40 462 615 лв. За подобряване на условията на живот пък се извърши основен и текущ ремонт на улици и тротоари за 7 611 647 лв.
В сферата на образованието бяха внедрени делегираните бюджети. Съществен принос в това направление има постоянната комисия по образование, култура, младежта и спорта. За детските градини и заведения при държавно финансиране 4 888 219 лв. са осигурени от местни дейности 2 583 009 лв.
За закупуване на апаратура в сферата на здравеопазването са инвестирани 2 102 601 лв. За социална дейност са изразходвани 6 320 185 лв.
Благодарна съм за отговорното и активно участие на съветниците в работата на комисиите и сесиите. Благодаря и на кмета на общината, и на общинската администрация за доброто взаимодействие.
На всички желая да бъдат градивни, позитивни и толерантни в бъдещата си работа за просперитета на нашата община. За да си общински съветник, се изисква да имаш широк поглед, душа, позитивна енергия и призвание.
Лиляна Янкова
председател на Общинския съвет

Leave a Reply