Новини, Шарен свят

Общинското лесничейство очаква 1.5 млн. лв. приходи, Цари мали град – 450 хил.

По покана на Общинския съвет на 28 януари бе обсъден проектобюджетът на т. нар. второстепенни разпоредители на Общината /без сферата на образованието/: общинските предприятия „Строителство, ремонт и озеленяване”, „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност”, Общинско лесничейство, „Спортни имоти и прояви”, Домашен социален патронаж, домовете за стари хора в Самоков и Ковачевци, Историческият музей /единствен разпоредител в сферата на културата/.
Общинският съвет е органът, който утвърждава числеността на персонала на общинските звена, размера на приходите и разходите им и мерките, които трябва да се предприемат за изпълнение на бюджета.
На срещата на 28-и ръководителите на предприятията изложиха вижданията си за целите, които си поставят през 2015 г., и за планираните приходи и разходи.
Всички общински звена предвиждат да се запази броят на заетите в тях. Това означава, че в Историческия музей ще работят 22 души /9 в самия музей и 13 в комплекса Цари мали град/, в Дома за стари хора „Сем. д-р Калинкови” – 53 души, в Дома за стари хора в Ковачевци – 12.5, в „Спортни имоти и прояви” – 23 /от тях 13.5 в Ученическата спортна школа/, в „Строителство, ремонт и озеленяване”– 92, в „Маркетинг, туризъм и туристическа дейност”– 50, в Общинското лесничейство – 30 души.
Предвижда се Общинското лесничейство да реализира приходи от 1 488 265 лв., „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” – 860 000 лв., „Спортни имоти и прояви” – 90 000 лв., музеен комплекс Цари мали град – 450 000 лв.
За заплати в звената на общинска издръжка /общински предприятия, библиотека, общински пазар, клубове на пенсионера и др./ ще се изразходват 1 911 691 лв., което е 10.75 % от всички предвидени разходи за местни дейности. За заплати в дейностите, които се издържат с държавни приходи /детски градини и ясли, центрове за социални услуги, здравни кабинети, администрация, медиатори и др., без училищата/ се планират 3 874 489 лв., което е над 50 % от средствата в тези дейности.
Като цяло с най-голяма тежест в общинския бюджет според предвижданията ще са общинските дейности в сферата на благоустрояването и строителството /основни и текущи ремонти на улици, общински сгради, придобиване на активи и др./ – 33 % и в сферата на образованието – 32 %. За култура се планира да се изразходват 8 % от общинския бюджет.
Работното съвещание на 28 януари бе ръководено от зам.-кмета Сия Шехтанова.

Евгения Попова

Leave a Reply