Други, Новини, Обяви, Спорт, Шарен свят

Общо събрание на клуба по ориентиране

Покана

Управителният съвет на сдружение клуб по ориентиране „Соколец” – Самоков на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17 май 2013 г. петък, от 18:00 ч. в клуба на туристическо дружество „Рилски турист” на бул. „Искър” № 2 при следния дневен ред:
1. Отчет за работата на клуба през 2012 г.
2. Отчет на КС
3. Приемане бюджет за 2013 г.
4. Разни
Поканват се за участие в събранието всички членове на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 19:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Leave a Reply