Новини, Обяви, Шарен свят

Общо събрание на кооперацията в Ковачевци

Кооперация „Напред – Село Ковачевци”, ЕИК 200962398, Община Самоков, област Софийска

Покана

На осн. чл. 16, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 20, ал.2 от устава на кооперация „Напред – село Ковачевци” Управителният съвет свиква:
редовно общо събрание на кооперациите, което ще се проведе на 09.05.2013 г. от 10:00 ч. в ресторанта на с. Ковачевци при следния
Дневен ред:
1. Отчет на дейността на кооперация „Напред – село Ковачевци” през 2012 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2012 г.
3. Отчет за дейността на УС на кооперацията през 2012 г.
4. Отчет за дейността на КС на кооперацията през 2012 г.
5. Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС и КС за взетите решения и дейността им през 2012 г.
6. Приемане на промяна в устава на кооперация „Напред – село Ковачевци”.
7. Разни.
Забележка: При липса на кворум събранието ще се проведе 1 /един/ час по-късно на същото място, като решенията му ще бъдат законни независимо от броя на присъстващите член-кооператори.
09.04.2012 г.
Председател: Михаил Милчев

Leave a Reply