Други, Новини, Обяви, Спорт, Шарен свят

Общо събрание на ловно-рибарското сдружение

Обявление

С протокол от събрание на Управителния съвет на ловно-рибарско сдружение „Самоков” – гр. Самоков на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 /3/ от устава на сдружението свиква Общо събрание на 19.05.2013 г. от 10,00 часа в ДНА – гр. Самоков при следния дневен ред:
1. Отчет на работата
2. Отчет на работата на КРК
3. Избор на УС на ЛРС – Самоков
4. Избор на председател на УС
5. Избор на КРК
6. Избор на председател на КРК
7. Избор на представител на ЛРС – Самоков в НЛРС-СЛРБ
8. Промяна в устава на ЛРС – Самоков
При липса на кворум за провеждане на общо събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден със същия дневен ред, но с 1 час по-късно.

Leave a Reply