Обява за провеждане на среща за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 62, ал. 3 от ЗУТ, се съобщава, че на заседание на Експертен съвет на Община Самоков се взе решение с протокол № 5/19.04.2022 г. за провеждане на обществено обсъждане за допускане на изработване на ПУП – изменение на плана за регулация на УПИ – I за „Парк със стадион и спортни площадки“ в кв. 206 по плана на гр. Самоков, по отношение на ПИ № 65231.913.130 на 21.07.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Общинска библиотека – гр. Самоков с адрес: пл. „Захари Зограф“ № 1, в офис № 4, заинтересованите лица могат да вземат участие в дискусията.
Проектът за изменение на подробния устройствен план, предмет на обществено обсъждане, е на разположение в отдел „Устройство на територията“ – Община Самоков.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*