Новини, Обяви

Обява на Община Самоков

Обява

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 18.03.2015 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – поземлен имот № 040154 с площ 33,743 дка, ливада, АОС № 9565/06.04.2010 г., находящ се в м. “Под селото” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 680,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 680,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 68,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – от 06.03.2015 г. до 12.00 часа на 17.03.2015 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – от 06.03.2015 г. до 16.30 часа на 17.03.2015 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 25.03.2015 г.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Leave a Reply