Новини, Туризъм, Шарен свят

Обявиха защитена зона „Рила буфер”

Със заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров е обявена защитена зона „Рила буфер”. Документът е от 11 март и е  публикуван в „Държавен вестник” /бр. 24 от 17 март т. г./.
Защитената зона обхваща землищата на Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в нашата община, както и землищата на още около 30 градове и села в 14 общини от Софийска, Пазарджишка, Благоевградска и Кюстендилска област с обща площ 384 хил. дка.
Целта е да се опазят редки видове птици – осояд, орел змияр, скален орел, сокол скитник, лещарка, глухар, бухал, врабчова кукумявка, горска чучулига, различни видове кълвачи и др., както и техните местообитания, популации и разпространение.
В приложение – неразделна част от заповедта, са описани координатите на точките, определящи границите на защитената зона.
Формулярите с данни и оценки за зоната, както и съответните карти се съхраняват в регионалните инспекции по околната среда и водите в София, Пазарджик, Благоевград и Перник.
В границите на защитената зона се забранява: промяната на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища и мери; употребата на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към министерствата на земеделието, храните и горите, на здравеопазването и на околната среда и водите; употребата на минерални торове в пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии; паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха растителност.
Забранени са още: косенето на ливадите от периферията към центъра с бързо движеща се техника и преди 15 юли; разпространяването на неместни видове; търсенето и проучването на общоразпространени полезни изкопаеми, разкриването на нови и разширяването на концесионните площи за добив на полезни изкопаеми; движението на моторни превозни средства извън съществуващи пътища в неурбанизирани територии освен при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на селскостопански, горскостопански, ловностопански, противопожарни, аварийни, спасителни и контролни дейности или по предварително съгласувани със съответната екоинспекция маршрути и др.
Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други подобни документи могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, ще се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на зоната.
Сегашната заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени с други актове.
Самата заповед влиза в сила с обнародването й в „Държавен вестник” и не подлежи на обжалване.
Първоначалните проектозаповеди за обявяване на двете защитени зони –  „Рила буфер” и „Ниска Рила” от Екологичната мрежа „Натура 2000” в Рила, бяха публикувани на 29 януари на интернет страницата на екоминистерството. Зоните обхващат ниски части от планината. В едномесечен срок заинтересованите кметове и собственици на имоти имаха възможност да предоставят на екоминистъра писмени становища, възражения и предложения във връзка с посочените режими в проектозаповедите.
Кметът Владимир Георгиев изпрати писмено възражение, в което предупреди, че забраните, които ще бъдат приложени, ще доведат до сериозен икономически и инвестиционен застой в тези зони. Ограниченията ще се отразят върху използването на частни имоти в съответните участъци и биха ограничили значително горскостопанската дейност.
Недоумение буди и обстоятелството, че част от „Рила буфер” попада в обхвата на плана на т. нар. Супер Боровец, който е одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На практика това е удар срещу туристическата сфера.
Предлаганата мрежа на зоните обхваща огромна част – 60 % от територията на Самоковска община, и 70 % от горските територии – нейна собственост. Кметът напомни, че ограничението на горскостопанската дейност ще доведе до икономически загуби на общината и ще затрудни снабдяването на населението с дърва за отопление. Освен това Георгиев настоя експерти от екоминистерството да подготвят планове за управление на местата, в които стопанската дейност ще бъде ограничена.

Leave a Reply