Новини, Шарен свят

Обявиха обществена поръчка за техническо обследване на сгради

Общината обяви обществена поръчка под надслов „Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Самоков, построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” – II етап, по седем обособени позиции”.
Прогнозната стойност на поръчката е 299 852 лв. без ДДС.
Ще бъде предпочетена икономически най-изгодната оферта, като предложената цена и концепцията за изпълнение на дейностите ще бъдат с еднаква тежест при оценката.
Оферти се приемат до 4 април включително. На следващия ден документите ще бъдат отворени.
Подробно обявление е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 1 март т. г.

Leave a Reply