Новини, Обяви

Обяви на Община Самоков

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем
На 06.07.2017 г./четвъртък/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. обект:
-Общ. съоръжение „Въжена линия”/т.нар. „Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков/нов идентификатор на имота 65231.913.283/- „Туристическата градина”, актуван с АОС № 436/13.05.1999 г., с обща дължина на двете въжени линия/зона ниво І и зона ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение: „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”.
Начална месечна наемна тръжна цена за обекта – 116,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 116,00 лв.
Стъпка за наддаване – 11,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС
Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години
Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.
Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.
При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

х х х

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем
На 06.07.2017 г./четвъртък/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
– 30,640/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.
Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 613,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 613,00 лв.
Стъпка за наддаване – 61,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС
Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години
Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.
Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.
При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

х х х

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем
На 06.07.2017 г./четвъртък/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общ. имоти с обща площ 34,267 дка, както следва:
1.1 ПИ № 18201.158.22 с площ от 13,529 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Гуджо/Илин”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 8995/10.XII.2009г.
1.2 ПИ № 18201.208.2 с площ от 8,159 дка, НТП: овощна градина, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9137/23.XII.2009г.
1.3 ПИ № 18201.209.1 с площ от 1,417 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9142/23.XII.2009г.
1.4 ПИ № 18201.209.2 с площ от 1,831 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9143/23.XII.2009г.
1.5 ПИ № 18201.209.5 с площ от 1,635 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9146/23.XII.2009г.
1.6 ПИ № 18201.209.6 с площ от 1,687 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9147/23.XII.2009г.
1.7 ПИ № 18201.209.7 с площ от 6,009 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9148/23.XII.2009г.
Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 686,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 686,00 лв.
Стъпка за наддаване – 68,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС
Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години
Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.
Подаване на предложения за участие в търга –до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.
При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

х х х

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем
На 06.07.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:
19,951/39,098 ид.ч. от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15 501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
Начална годишна наемна цена за обекта – 400,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 400,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 40,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.
Обява за публикуване в сайта на Община Самоков
Изготвил: Екатерина Димитрова
Съгласувал: Инж. Бранимира Бодурова – директор Дирекция “ХДЕТТОС”

х х х

ОБЯВА за провеждане на търг за отдаване под наем
На 06.07.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя: 13 броя имоти с обща площ 37,205 дка:
№ 00391.85.2 с площ 8,100 дка, нива, АОС № 8576/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино
№ 00391.85.10 с площ 4,278 дка, нива, АОС № 8577/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино
№ 00391.107.8 с площ 6,001 дка, нива, АОС № 8592/19.10.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино
№ 00391.135.4 с площ 0,721 дка, нива, АОС № 8607/19.10.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино
№ 00391.137.2 с площ 4,500 дка, нива, АОС № 8609/19.10.2009 г., находящ се в м. “Алдимиров егрек” в землището на с. Алино
№ 00391.154.17 с площ 1,300 дка, нива, АОС № 8612/19.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино
№ 00391.160.9 с площ 2,331 дка, нива, АОС № 8617/19.10.2009 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Алино
№ 00391.197.12 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 8636/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино
№ 00391.208.4 с площ 3,803 дка, нива, АОС № 8638/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гушевица” в землището на с. Алино
№ 00391.321.15 с площ 0,598 дка, нива, АОС № 8676/2.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино
№ 00391.362.15 с площ 1,198 дка, нива, АОС № 8689/27.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино
№ 00391.402.16 с площ 0,675 дка, нива, АОС № 8708/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино
№ 00391.402.24 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 8709/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино
Начална годишна наемна цена за обекта – 745,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 745,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 74,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 10 години.
Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков. Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.
Обява за публикуване в сайта на Община Самоков
Изготвил: Екатерина Димитрова
Съгласувал: Инж. Бранимира Бодурова – директор Дирекция “ХДЕТТОС”

Leave a Reply