Новини, Обяви

Обявление на Община Самоков

На 17.03.2017 г./петък/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на IIІ етаж/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общ. имот:
– Част от общ. имот-публична общинска собственост „Общинско стрелбище”, а именно 3 бр. сгради:
– сграда №: 65231.913.287.1-открито стрелбище с площ 673,00 кв.м.,
-сграда № 65231.913.287.2-сграда за битови услуги, метална конструкция, с площ 117,00 кв.м. и
– сграда № 65231.913.287.3-административно-делова, масивна сграда на един етаж с площ 133,00 кв.м.,
актувани с АОС № 5936/18.07.2007г., находящи се в общ. ПИ № 65231.913.287, актуван с АОС № 5872/30.05.2007 г., гр. Самоков, в близост до стадион „Искър”.

Минимална месечна наемна цена – 184,60 лв. с ДДС.
Депозит за участие – 184,60 лв.
Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. без ДДС
Срок на действие на договора– 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 16.03.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,30 часа на 16.03.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.
При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 24.03.2017г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 23.03.2017г.
За повече информация относно условията за провеждането на конкурса и изискванията към кандидатите – ст. 401 на ІV етаж, сградата на Община Самоков.

Leave a Reply