Новини, Обяви, Политика

Обявление на Община Самоков

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение № 472 по Протокол № 13/04.10.2012 г. на Общински съвет – Самоков уведомявам собствениците на имоти за предстоящо отчуждаване, а именно:
1. За изграждане на обект-публична общинска собственост – улица ще се извърши отчуждаване в полза на Община Самоков на реална част от имот пл. № 298 /двеста деветдесет и осем/, която част е с площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м и съгласно одобрения със Заповед № 0-585/1971 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-343/1988 год. регулационен план на с. Горни Окол попада в обхвата на улица с о. т. 20а-20б.
2. Основание за отчуждаването е одобреният със Заповед № 0-585/1971 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-343/1988 год. регулационен план на с. Горни Окол.
3. Имот пл. № 298 /двеста деветдесет и осем/ е с площ от 595 кв. м, за който е отреден УПИ-парцел ІІІ /три/ с урегулирана площ от 727 кв. м в кв. 31 /тридесет и едно/ съгласно одобрения със Заповед № 0-585/1971 г. и изменен със Заповед № ЛС-01-343/1988 год. регулационен план на с. Горни Окол. Имотът е собственост на Манол Борисов Веселинов съгласно нот. акт. № 53, т. І, д. 143/1964 г. и Тинка Борисова Веселинова съгласно нот. акт. № 116, том ІІІ, д. 995/1991 г. в равни квоти на съсобственост. Отчуждава се реална част от имот пл. № 298 /двеста деветдесет и осем/, която част е с площ от 36 /тридесет и шест/ кв. м.
4. Дължимото обезщетение е в размер на 366 лв. /триста шестдесет и шест лева/ съгласно оценка, изготвена от оценител на имоти – (Лиценз № 4542 от АП и Сертификат за оценителска правоспособност № 100101475/14.12.2008 г. от Камарата на независимите оценители).
Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Leave a Reply