Новини, Обяви

Обявление

Община Самоков, на основание 62а, ал.3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, обявява че на 22.03.2023г. от 11.00 ч., в стая 315 в сградата на Община Самоков, ще се проведе обществено обсъждане на тема: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ІІI в кв.209 по регулационен план на гр.Самоков, идентичен с ПИ 65231.914.139 по кадастрална карта, отреден „За спорт, озеленяване и обществено обслужване“, предвиждащ разделяне на два урегулирани поземлени имота:

  • УПИ ІІI в кв.209 с отреждане „За спорт, озеленяване и обществено обслужване“;
  • УПИ VІ в кв.209 с отреждане „За обществено обслужване“;

Leave a Reply