Новини, Шарен свят

Одобриха устройствения план на Белчин бани

Община Самоков съобщава, че в “Държавен вестник”, бр. 78 от 7 октомври 2011 г., е публикувано Решение № 20551 от 9 септември 2011 г. на Общински съвет – Самоков:
Общински съвет – Самоков е одобрил подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к. к. Белчин бани. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Самоков пред Административния съд – София област.

Leave a Reply