Новини, Образование

Осмокласници ще получат еднократна помощ от 250 лв.

Учениците, записани в осми клас за учебната 2020-2021 г., ще получат еднократна помощ от 250 лв. по решение на правителството. Право на подкрепа за покриване част от разходите в началото на учебната година имат семейства, чиито деца са записани в осми клас на държавно или. общинско училище за предстоящата учебна година.
Условие за получаване на средствата е учениците да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейната среда. Друго изискване е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.
Помощта ще се изплаща на два пъти. 50 на сто от нейния размер ще се получават след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, но само при условие, че детето продължава да посещава училище.
Помощта се отпуска без изискване за доходи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.
Крайният срок за подаване на заявление-декларация за отпускане на помощта след записване на ученика в осми клас е 15 октомври.

Leave a Reply