Новини, Образование

ОУ „Христо Максимов” – партньор в международен проект

Втора година ОУ „Христо Максимов” е партньор на Центъра за творческо обучение по международния проект „SUSTAIN” /двегодишен проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК по Програмата за учене през целия живот, секторна програма „Коменски”/. Участват партньори и от Италия, Румъния и Турция. Проектът е насочен към ученици на възраст до 12 години.
Новото в подхода се основава на схващането, че връзката с природата, създадена у децата в ранна училищна възраст, е предпоставка за изграждане у тях на екологично мислене. Ето защо и проектът насочва работата към връщане на природата в класната стая, към организиране на по-практично образование чрез творчество и съпреживяване. От пасивни слушатели, приемащи безкритично учебния материал, учениците започват да се превръщат в активни личности, осмислящи информацията.
Проектът предлага „учене чрез правене”, като се предвиждат и доста практически дейности, които ще помогнат на учениците да бъдат равностойни партньори в урочната работа, като ще повишат и мотивацията им за учене.
Училищата – партньори по проекта, е трябвало да осъществят определен брой уроци. След посещение на семинари в Севлиево и Кюстендил учителките Анелия Георгиева и Румяна Павлова са разработили уроци, който да бъдат преведени и използвани от преподаватели в другите държави, участнички в проекта. Нашите педагози са се запознали и с добри практики от учебната среда на тези страни. На специално създадена интернет платформа учителите от 4-те държави са споделяли опит и виждания по определени теми. Добрите практики пък са използвали и всички учители от началния курс на ОУ „Хр. Максимов”.
Предвижда се при приключването на проекта да бъде проведено биенале за представяне на постиженията на училищата-партньори. За успешната работа на нашето училище по проекта говорят проведените на 15 ноември открити уроци под надслов „Чудесата на водата” /с учител Анелия Георгиева/ и „Опознай природата чрез сетивата си” /Румяна Павлова/.
Методистите на проекта заснеха уроците за участие в биеналето, а за изпълнените с радост любопитни детски очи говорят сами снимките.

Leave a Reply