Новини, Образование

Оценяват директорите на самоковски училища

В Регионалното управление на образованието /РУО/ в София на 27 септември се състоя среща за оценяване на постигнатите резултати от директорите на общинските училища в Самоковска община.
В продължение на четири часа 5-членна комисия, съставена от четирима представители на РУО и Сия Шехтанова, зам.-кмет на Община Самоков, е обсъдила резултатите и отчетите за работата на всички директори на общински училища в Самоков и района. Оценявани са били: планирането, организацията и контролът на образователния процес; пълняемостта на паралелките; управлението на персонала; привличането на допълнителни субсидии за финансиране; организирането на занимания по интереси; работата по проекти; комуникациита и сътрудничеството с Обществен съвет, Община, социални партньори. Максималният брой точки за оценка е бил 100.
След преглед на оценъчните формуляри ръководителят на РУО има право въз основа на собствената си оценка на професионалните качества на директорите да завишава съответната оценка до 10 точки.
Самите директори ще бъдат запознати с оценъчните формуляри.
Процедурата е част от условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение на педагогическите специалисти. Съгласно наредбата те получават ежегодно допълнително възнаграждение за постигнати резултати, като оценката на учителите се извършва от директорите, когато в училището има до 10 учители, или от комисия, определена от Педагогическия съвет, когато учителите са повече. Директорът има право да получи допълнително възнаграждение след като изплати възнагражденията на учителите.
„На срещата бе отчетено, че продължава тенденцията в бюджета на училищата в областта разходите за възнаграждения и осигуровки да са над 65 % от всички разходи”, отбеляза Шехтанова. Средната работна заплата за педагогически специалист сега е приблизително с 200 лв. по-висока от средната заплата в бюджетната сфера /която е около 680 лв./.
Оценка за директорите на детските градини предстои да се прави от Общината.

Евгения Попова

Leave a Reply